Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών

Copyright

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανόμενου αλλά όχι περιορισμένο στο σχεδιασμό, κείμενα, διαρρύθμιση, γραφικά ή video είναι ιδιοκτησία της PC Express, και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) και εμπορικών σημάτων (trademark).


Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της PC Express, η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αλλαγή, αναπροσαρμογή, διανομή ή η οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου εξολοκλήρου ή τμηματικά.


Σας συμβουλεύουμε ότι η PC Express θα εφαρμόσει τα δικαιώματα της στο μέγιστό βαθμό που προβλέπουν οι ελληνικοί και διεθνείς νόμοι, συμπεριλαμβανομένου αστικού και ποινικού δικαίου.